Mẫu kê khai công trình khoa học

Cập nhật lúc: 9:54:55 20/08/2012

Thông tư Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

Cập nhật lúc: 11:26:31 19/08/2012

Thông tư Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước

Cập nhật lúc: 11:25:1 19/08/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Cập nhật lúc: 11:22:36 19/08/2012

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật lúc: 11:20:46 19/08/2012

Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật lúc: 11:18:16 19/08/2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 14/2005/QĐ-BKHCN NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ

Cập nhật lúc: 11:15:4 19/08/2012

Luật khoa học công nghệ

Cập nhật lúc: 9:26:27 04/06/2012

Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Cập nhật lúc: 9:25:20 04/06/2012

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ,dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

Cập nhật lúc: 9:23:6 04/06/2012

Mẫu thuyết minh đề tài cấp bộ

Cập nhật lúc: 9:21:48 04/06/2012

Quyết định chế độ làm việc giảng viên - QĐ64-2008

Cập nhật lúc: 9:20:37 04/06/2012

Quyết định về KHCN ở các trường đại học - QĐ 19-2005

Cập nhật lúc: 9:18:48 04/06/2012