GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRANG WEB

Ngày đăng: 15/08/2012 14:33:59

budesonid pris

budesonid astma click budesonid wiki

Trang thông tin “www.vneu.edu.vn” là một cổng thông tin chung của các trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam. Nó cho phép các trường đại học trong khối sử dụng chung một cơ sở dữ liệu trong khi có khả năng cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị mình lên trang thông tin.

       Khi được cập nhật đầy đủ, các trường sẽ có được hệ thống các báo cáo cần thiết ngay trên trang WEB về các mặt hoạt động khoa học công nghệ trong trường. Đây là mục tiêu đầu tiên của trang Web này. Quan trọng hơn, việc quản lý các danh mục đề tài nhằm tránh trùng lặp, tìm kiếm các nhà khoa học có chuyên môn phù hợp sẽ được đáp ứng.

Các trường sẽ tự quản lý các trang/ nội dung thuộc phạm vi đơn vị mình. Bộ phận quản lý chung đặt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ chịu trách nhiệm duy trì, bảo dưỡng kỹ thuật trang WEB và một số nội dung chung của tất cả các đơn vị.

           

A. HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về hoạt động KH&CN của các trường đại học khối kinh tế (sau đây gọi tắt là các trường). Hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm các cấu phần cơ bản sau:

 § Hệ thống (giới thiệu/ nội dung) các chương trình, đề tài, dự án... do các trường đại học khối kinh tế thực hiện; Kết quả ứng dụng thực tiễn của các đề tài.

o   Theo cấp nhiệm vụ: Chương trình, Đề tài cấp Nhà nước, Cấp bộ, Cấp Trường, Hợp tác (Liên kết) quốc tế

o   Theo cơ quan quản lý: các trường

o   Theo chủ nhiệm: cá nhân các nhà khoa học

o   Theo năm

§  Xây dựng danh mục/ nội dung các bài viết đăng trên các báo và tạp chí; kỷ yếu hội thảo của các nhà khoa học ở các trường đại học khối kinh tế

o   Theo cơ quan quản lý: các trường

o   Theo tác giả: cá nhân các nhà khoa học

o   Theo năm

o   Phân biệt: đăng tải ở nước ngoài

§  Xây dựng danh mục các giáo trình, sách xuất bản, tài liệu tham khảo do các nhà khoa học của các trường biên soạn.

o   Theo cơ quan quản lý: các trường

o   Theo tác giả: cá nhân các nhà khoa học

o   Theo năm

§  Hệ thống hội thảo khoa học kinh tế

o   Theo cơ quan quản lý: Bộ, các trường

o   Theo năm

§  Cơ sở dữ liệu về đội ngũ các nhà khoa học kinh tế của các trường

o   Theo cơ quan quản lý: các trường

o   Theo lĩnh vực chuyên mô

§  Hệ thống các số liệu thống kê nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và học tập của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, sinh viên và các đối tượng có liên quan.

o   Các số liệu thống kê

o   Các đường link

§  Hệ thống số liệu về kinh phí cho hoạt động NCKH của các trường (độc lập)

o   Theo các trường

o   Theo năm

§  Xây dựng kho cơ sở dữ liệu về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

§  Hệ thống dữ liệu giới thiệu về các trường

Liên kết của các cơ sở dữ liệu: nhập 01 lần cho tất cả các hệ thống dữ liệu. Ví dụ khi nhập 01 đề tài do 01 nhà khoa học thực hiện thì nó sẽ tự động update ở các cơ sở dữ liệu có liên quan.

 

B. HỆ THỐNG CÁC TRANG

1. Trang chủ:

Là trang chung của các trường. Nó chứa đựng đường link đến các trang Web con của các trường và cho phép thực hiện các báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của tất cả trường trong khối. Các nút trên trang chủ dẫn đến các trang nội dung chi tiết bao gồm:

§  “Danh sách các trường”: danh sách của tất cả các Trường. Tên của mỗi trường sẽ được liên kết (link) đến một trang nội dung giới thiệu về khoa học công nghệ của mỗi trường.

§  “Thống kê”: các báo cáo tổng hợp của tất cả các trường

§  “Văn bản quản lý”: cơ sở dữ liệu về các văn bản quản lý khoa học và công nghệ

§  “Thông tin kinh tế”: các bản tin Kinh tế - xã hội

§  “Tìm kiếm” cho phép tìm theo từ khóa đối với các  đề tài, bài viết, sách hay nhà khoa học

§  “Diễn đàn”: diễn đàn trao đổi của các trường, các nhà khoa học

§  “Tin tức”: Những tin tức cập nhật về hoạt động KHCN của các trường

2. Trang của mỗi trường

Mỗi trường sẽ có một trang riêng (trong khuôn khổ trang chung của cả khối) bao gồm các nội dung sau:

§  Phần giới thiệu chung về hoạt động khoa học công nghệ của trường

§  “Danh sách các đơn vị”: danh sách của tất cả các đơn vị (khoa, phòng, ban) trong trường. Tên của mỗi đơn vị sẽ được liên kết (link) đến một trang danh sách các cán bộ giáo viên trong đơn vị. Tên của mỗi cá nhân sẽ được link đến lý lịch khoa học cá nhân của mỗi nhà khoa học giới thiệu về bản thân và các công trình của họ, bao gồm: tên tuổi, quê quán, ngày tháng năm sinh, chức vụ, học hàm, học vị, tên luận văn, luận án và địa điểm bảo vệ,  lĩnh vực chuyên môn, quá trình hoạt động khoa học, đề tài, chương trình các cấp, các bài viết, sách làm tác giả, chủ biên. Trang này sẽ được link tới các trang web cá nhân của các nhà khoa học (nếu có).

§  “Đề tài các cấp”: Cơ sở dữ liệu cho phép thiết lập các báo cáo về hệ thống các chương trình, dự án, đề tài NCKH của trường

§  “Sách, giáo trình”: Cơ sở dữ liệu cho phép thiết lập các báo cáo về hệ thống giáo trình, sách tham khảo của trường

§  “Bài viết”: Cơ sở dữ liệu cho phép thiết lập các báo cáo về các bài viết đăng trên các tạp chí khoa học của các cá nhân trong trường

§  “Hội thảo”: Cơ sở dữ liệu cho phép thiết lập các báo cáo về các hội thảo của các trường

§  “Nghiên cứu khoa học sinh viên”: Cơ sở dữ liệu cho phép thiết lập các báo cáo về hoạt đọng khoa học sinh viên của mỗi trường

§  “Báo cáo”: danh mục các báo cáo (có file đính kèm) của các trường về hoạt động khoa học công nghệ của mình.

 

C. QUẢN TRỊ TRANG WEB

1. Quản trị chung

Trang Web sẽ được hosting tại serve của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Những thao tác quản trị chung và duy trì bảo dưỡng cũng sẽ được bộ phận admin tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đảm nhiệm.

2. Quản trị của từng trường

Mỗi trường sẽ có user name và password riêng để quản lý trang web của trường mình.  Admin của từng trường sẽ có toàn quyền trong việc thay đổi và cập nhật thông tin trên trang Web của trường mình.

Khi cần cập nhật thông tin trên trang chủ, admin của mỗi trường sẽ gửi thông tin đến cho admin trang Web tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để upload. Thời hạn tối đa cho việc upload là 24 h không kể ngày nghỉ và lễ